Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro internetový obchod na stránkách www.akustickematerialy.cz. Podmínky upravují práva a povinnosti dodavatele – tj. firmy Akustické Materiály s. r. o. a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží).

 1. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi dodavatelem a kupujícím v oblasti prodeje zboží mezi společností XXX (dále jen dodavatel) a jejími obchodními partnery (dále jen kupující).

Prodávající:

Firma Akustické materály s.r.o.
Saturnova ul. 1230/42
10400 Praha Uhříněves
IČ:28579844
DIČ:CZ28579844

Kupujícím se rozumí zákazník.

Veškeré objednávky přijaté přes internetové rozhraní, tj. elektronickou formou na emailovou adresu, nebo přes eshop jsou považovány za závazné. Objednáním zboží zákazník vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a zavazuje se k tomu, že se jimi bude řídit a postupovat v souladu s nimi.

2. Objednávání

Pro zahájení obchodních vztahů je nutné, aby kupující předal dodavateli své kontaktní údaje potřebné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Odesláním elektronické objednávky kupující (zákazník) bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den provedení a odeslání objednávky, zejména platnou výši ceny objednaného zboží v příslušném množství, uvedených na internetových stránkách akustickematerialy.cz. Dále stvrzuje pravdivost kontaktních údajů, které při objednávání uvedl.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Smlouva vzniká samotným dodáním zboží. Před odesláním objednávky si dodavatel může vyžádat od kupujícího potvrzení objednávky. Tímto potvrzením se již kupující zavazuje objednávku v plné výši zaplatit. Dodavatel si vyhrazuje možnost kdykoliv telefonicky ověřit platnost objednávky a pravdivost údajů.

Kupující bude o přijetí objednávky informován elektronickou poštou na jím uvedenou emailovou adresu. Každá objednávka musí splňovat určité minimální náležitosti důležité pro řádné vystavení dokladů a rychlé doručení. Tyto náležitosti jsou:

 • Jméno a příjmení, v případě firmy její název a fakturační údaje.
 • Přesné místo dodání včetně PSČ, popřípadě i fakturační adresu, pokud je odlišná.
 • Alespoň dva funkční kontakty, těmi se rozumí funkční telefonní číslo a funkční emailová adresa.
 • Přesný název zboží
 • Přesný počet kusů

3. Zrušení objednávky

– ze strany dodavatele
Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit celou objednávku, nebo její část v těchto odůvodněných případech:

 • zboží není momentálně skladem – bylo již vyprodáno
 • výrazným způsobem se změnila cena, nebo z důvodu jiných nepředvídatelných okolností

Pokud taková situace nastane, dodavatel se zavazuje, že bude kupujícího neprodleně kontaktovat telefonicky, nebo e-mailem a dohodne se na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení celé objednávky apod.).
– částečné vyřízení objednávky
Pokud nastane situace, kdy z objednávky kupujícího některá nebo některé z položek nebudou skladem, prodávající zašle tu nebo ty položky, které jsou okamžitě k dispozici, pokud se s kupujícím nedomluví jinak. Tyto případy dodavatel vždy prvně konzultuje s kupujícím.

– ze strany kupujícího – odstoupení od smlouvy

Zboží, které má prodávající běžně skladem podléhá zákonu č. 367/2000 Sb. ze dne 14. září 2000 kdy má každý zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží při zásilkové formě prodeje. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, vyžaduje dodavatel dodržení všech níže uvedených podmínek:

1. zboží nesmí být použito

2. zboží nesmí být žádným způsobem poškozeno

3. zboží musí být v originálním obalu a kompletní

4. společně s vraceným zbožím je třeba zaslat také veškeré doklady vydané při prodeji

5. poštovné spojené se zasláním zboží zpět k dodavateli hradí kupující, vracené zboží by mělo být při přepravě pojištěno

6. Zboží nesmí být zasíláno na dobírku. Takto zaslaná zásilka nebude dodavatelem přijata.
Pro uplatnění výměny nebo vrácení zboží postupujte takto:

1. Kupující nejprve vyplní reklamační protokol, o který si zažádá elektronickou nebo telefonickou formou. Tento protokol obsahuje všechny důležité informace, které jsou nezbytné pro bezproblémové vyřízení reklamace.

2. Vyplněný protokol je třeba vytisknout a opatřit podpisem.

3. Protokol musí být vložen do zásilky, která bude obsahovat reklamované zboží. Zboží je potřeba zabalit tak, aby obal dostatečně bránil poškození reklamovaného výrobku během přepravy (včetně obalu výrobku!).

4. Vyřízení reklamace bude do 30 dnů od přijetí zboží.

V případě nesplnění podmínek v této kapitole, nebude dodavatel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno zpět.

4. Doprava

Objednané zboží vám zašleme prostřednictvím přepravních společností (převážně PPL, Toptrans), nebo vlastními vozy. V každém případě budete o dodání informováni telefonicky, emailem nebo SMS. Cena dopravného se může lišit podle váhy a objemu objednaného zboží. Ceny dopravného vám vypočítá eshop nebo je vám rádi orientačně sdělíme emailem.

Místem dodání je sídlo, bydliště, nebo místo podnikání kupujícího, uvedené v objednávce. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny.
Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně po jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má pak také právo od smlouvy odstoupit.

Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

5. Dodací Lhůta

-Při platbě v hotovosti, dobírkou nebo splátkami na dálku Essox

Objednané zboží je dle možností dodavatele dodáno v co nejkratší době prostřednictvím přepravních společností nebo vlastními vozy. Pokud je zboží skladem, dodací lhůta bývá do dvou pracovních dnů od objednání. Pokud zboží není skladem, nebo bude dodací lhůta zboží z nějakého důvodu delší než 2 pracovní dny, je zákazník včas informován.

-při platbě převodem z účtu

Pokud kupující zvolí formu platby převod z účtu, výše uvedená dodací lhůta 2 pracovních dnů se počítá od chvíle přijetí platby v bance dodavatele.

6. Platba za zboží

Hotově – osobně

Dobírkou – zboží kupující uhradí až při dodání zboží na dobírku. Zboží, které je objednáno „na dobírku“ se hradí v hotovosti dopravci při předání zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů).
Převodem z účtu
Kupující zboží uhradí převodem z účtu v termínu, který je na faktuře uvedeny jak datum splatnosti. Datem splatnosti se rozumí den, kdy je částka připsána na účet dodavatele.
Splátky na dálku Essox

 7. Záruční podmínky a reklamace

Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek a lhůt standardně po dobu 24 měsíců. Záruční lhůta začíná plynout datem převzetí předmětu plnění.
Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u prodávajícího a je povinen udat důvod reklamace.
– při reklamaci postupujte takto:

1. Kupující nejprve vyplní reklamační protokol, o který si zažádá elektronickou nebo telefonickou formou. Tento protokol obsahuje všechny důležité informace, které jsou nezbytné pro bezproblémové vyřízení reklamace.

2. Vyplněný protokol je potřeba vytisknout a opatřit podpisem.

3. Protokol musí být vložen do zásilky, která bude obsahovat reklamované zboží. Zboží je třeba zabalit tak, aby obal dostatečně bránil poškození reklamovaného výrobku během přepravy.

4. Reklamované zboží je možno dodavateli předat osobně spolu s reklamačním protokolem se všemi obdrženými doklady o koupi, nebo vše zaslat na adresu dodavatele.

5. Zboží nesmí být zasláno na dobírku. Takto zaslaná zásilka nebude dodavatelem přijata.

6. Vyřízení reklamace bude do 30 dní od přijetí zboží.

8. Ochrana osobních údajů

Společnost Akustické Materiály, s.r.o. podle zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů zpracovává osobní data a uchovává je v marketingové databázi firmy. Zpracované údaje jsou plně chráněny před zneužitím a nebudou poskytnuty třetím stranám.

Provozovatel internetového obchodu na www.akustickematerialy.cz se zavazuje respektovat soukromí všech svých zákazníků. Aby vám ale mohly být nabídnuty kvalitní služby, je zapotřebí znát některá Vaše osobní data. Tato data jsou však velmi pečlivě chráněna před zneužitím.

Požadované údaje – fyzická osoba
Každý kupující musí při registraci uvést údaje nutné k bezproblémovému vyřízení objednávky. Je-li kupující fyzická osoba, jsou vyžadovány následující údaje:

 • jméno a příjmení
 • úplnou poštovní adresu, tj. ulice, město, PSČ
 • telefonický kontakt
 • e-mailový kontakt

Všechny tyto informace jsou nezbytné pro jednoznačnou identifikaci kupujícího. Údaje jsou používány k přijetí objednávky, realizaci a zaúčtování platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a dále pro veškerou komunikaci s kupujícím.

Požadované údaje – podnikatelský subjekt
Vystupuje-li kupující jako podnikatelský subjekt, musí navíc uvést tyto údaje o firmě:

 • název firmy
 • úplnou poštovní adresu, tj. ulice, město, PSČ
 • telefonický kontakt
 • e-mailový kontakt
 • kontaktní osobu
 • IČ a DIČ

Tyto údaje jsou důležité pro vyhotovení daňového dokladu, vyžadovaného oběma stranami a to včetně všech patřičných náležitostí.

Veškeré údaje o dosavadních objednávkách kupujícího jsou ukládány v zabezpečené databázi a nejsou poskytovány třetím stranám. Tyto údaje jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a přípravu marketingových akcí.

Společnost Akustické Materiály, s.r.o. si váží Vaší důvěry a chrání Vaše soukromá data před zneužitím. Tyto informace shromažďujeme proto, abychom zkvalitnili naše služby. Žádné z těchto údajů nejsou poskytovány dalším subjektům.

Používáním internetového obchodu  na www.akustickematerialy.cz.cz souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech za výše uvedených podmínek.

9. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.

Dodavatel si vyhrazuje právo měnit obchodní podmínky bez předchozího upozornění, avšak změnu na svých stránkách náležitě ohlásit.